Miesięczne Archiwum: Maj 2013

Lakoff Jonson

Przedmiotem zainteresowania Lakoffa i Johnsona jest język codzienny, jakim posługujemy się niemal nieświadomie, nie zaś jak poeci, twórczo i świadomie produkujący nowe metafory. W...

Przypadkowość metafor

Metafory nie są sprawą przypadku lecz że tkwią one głęboko w naszym doświadczeniu, tworząc systemy zorganizowane wokół pewnych pojęć, które otrzymują określoną strukturę jedynie...

Metafora

Metafora nie jest jedynie ornamentem stylistycznym czy retorycznym. Jest ona centralnym składnikiem codziennego posługiwania się językiem, wpływa na sposób postrzegania, myślenia i działania. Już...

Językoznawstwo kognitywne

Językoznawstwo kognitywne to prąd we współczesnym językoznawstwie , który w najbardziej dobitny i radykalny sposób przeciwstawia się tradycji transformacyjno – generatywnej, zapoczątkowanej na przełomie...

Właściwości implikatur

1)musimy założyć, że Zasada Kooperacji jest przestrzegana, skoro jednak możliwe jest wycofanie się z niej należy założyć, że uogólniona implikatura konwersacyjna może zostać zniesiona....

Implikatura konwersacyjna

Uczestnik rozmowy może nie spełniać maksymy w różny sposób: - spokojnie naruszać jakąś zasadę, może w tym wypadku wprowadzić kogoś w błąd - wycofać się ze...

Implikatura

. Implikatury niekonwencjonalne, czyli konwersacyjne: Nasze rozmowy nie są na ogół ciągiem nie związanych ze sobą wypowiedzi, są one współdziałaniem, każdy uczestnik rozpoznaje w...

Logika a konwersacja

W logice filozoficznej oczywiste jest stwierdzenie, że istnieją rozbieżności znaczeniowe, między: niektórymi spośród znaków – znakami formalnymi tym, co jest traktowane jako ich analogony lub też...

Sztuczne izolowanie języka

Rzeczywisty problem tkwi nie w tym, jak język traktuje przedmioty sztucznie odizolowane,

Zaplecze gramatyczne języka

Składa się na to gramatyczne zaplecze danego języka obejmujące nie tylko zasady budowania zdań, ale także zasady analizowania